Język:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze - Miejsca Przyjazne Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim

7 lutego 2019

Marszałek Województwa warmińsko-Mazurskiego zaprasza do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa warmińsko-Mazurskiego zaprasza:

 1. OBIEKTY NOCLEGOWE,
 2. ATRAKCJE TURYSTYCZNE,
 3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE,
 4. INFORMACJE TURYSTYCZNE;
 5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE

zlokalizowane w województwie warmińsko-mazurskim, położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do dokumentu Zasady Współpracy w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom)

do zgłoszenia udziału

w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy
z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 6, 8 Formularza zgłoszeniowego)

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.warmia.mazury.pl

Termin rozpoczęcia naboru:     nabór ciągły

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

 • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
 • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
  (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
 • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany
w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 13 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom,  kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy
w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom  na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo" tzw. "Regulamin współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać pocztę tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora Systemu Rekomendacji. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizator Systemu Rekomendacji na terenie województwa:
Województwo Warmińsko-Mazurskie – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Jaroszuk –  tel. kontaktowy 89 521 69 00
Agnieszka Klucznik-Edriouch –  tel. kontaktowy  89 521 69 13
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać w wersji edytowalnej na adres e-mail: nabor_mpr@warmia.mazury.pl
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać  listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Turystyki, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn. 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Regulamin współpracy wraz z załącznikami (do pobrania poniżej)

Przeczytaj także

Rozwój Polski Wschodniej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013